استاد جهانبخش پازوکی

گزیده ای از آثار به خوانندگی اکبر گلپایگانی


بازگشت به صفحه ی اصلی آثار

آسان نیاوردم بدست
چراعاشق نباشم
درویش
پادرمیونی
آینه
دیگه این آخر کاره
ای وطن
ای ساقی آرامم کن

روی تصویر خواننده ی مورد نظرتان کلیک کنید و آثار استاد با اجرای او را بشنوید