استاد جهانبخش پازوکی

گزیده ای از آثار به خوانندگی رامش


بازگشت به صفحه ی اصلی آثار


دو تا قمری
عشق گناهکار من
لب دریا

روی تصویر خواننده ی مورد نظرتان کلیک کنید و آثار استاد با اجرای او را بشنوید

ml>